6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۱۱مرداد

قسمت کتاب خانه ی من بروز شد...


دیشب به سرم باز هوای دگـــر افتـاد

در خواب مرا سوی خراسان گذر افتاد

چشمم به ضریـــح شه والا گـهر افتاد

این شعر همان لحظه مرا در نظر افتاد

*بــــا آل عـلـــــــی هــــرکــــه در افــتــــــاد، ورافــتـــــــاد*

سیداشرف الدین حسینی قزوینی(نسیم شمال)

۹۲/۰۵/۱۱
فدایی زینب...

خراسان