6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۱۰مرداد


دگر حال نماز مسافر ندارم

از زمانی که زینب نماز هایش را شکسته خواند...

تعجیل در فرج صلوات
۹۲/۰۵/۱۰
فدایی زینب...

مسافر

نماز شکسته