6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۱۱مهر


حواسمان هست یا نه؟

اگر"شهید" نشویم باید "بمیریم"...!

راه سـومی نیسـت! 

شهید شیم صلوات


۹۲/۰۷/۱۱
فدایی زینب...

شهادت

شهید