6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۰۵مرداد

http://www.aryan-translators.pro/image/images/shahadatem.jpg


فقط چند روز دیگر باقیست تا

شکستن ارکان آسمانی...

یـــــ علی ــــا


۹۲/۰۵/۰۵
فدایی زینب...

ارکان آسمانی