6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۰۸مرداد

چه خبر است در شهر

عده ای خیزران میکارن

عده ای اسب تربیت میکنن

بازار آهنگرا را بنگر

سه شعبه...

نعل اسب...

شمشیر...

نیزه و ...

۹۲/۰۵/۰۸
فدایی زینب...

خیزران