6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۱۳مرداد


انگشت را بریدن تا انگشتر را به غنیمت ببرن

سر را هم بریدن تا پیراهن را به غنیمت ببرن

التماس دعـــ ـا فرج + شهادت

۹۲/۰۵/۱۳
فدایی زینب...

غنیمت

سر