6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۱۹مرداد


زمانی که قرآن خوانده می شود باید گوش بسپاریم...

.

.

.

.

.

.

.

اما نمیدانم چرا وقتی تو قرآن خواندی سنگ بارانت کردند...


۹۲/۰۵/۱۹
فدایی زینب...

سنگ باران

قرآن