6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۱۳مهر


شنیدیم حسین از بیمارستان مرخص شده.برگشته. 

از سنگر فرماندهی سراغش رو می گیریم. میگن:رفته سنگر دیده بانی، اومده طرف ما؟

توی سنگر دیده بانی هم نیست. 

چشمم میافتد به دکل دیده بانی.

رفته آن بالا؛ روی نردبان دکل. حسین آقا! اون بالا چی کار می کنی شما؟

- کریم! ببین. با یه دست تونستم چهار متر بیام بالا. دو روزه دارم تمرین می کنم.

خوبه، نه؟ 

- چی بگم والا...

شهید خرازی

شادی روح امام و شهدا صلوات

۹۲/۰۷/۱۳
فدایی زینب...