6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۱۴تیر

کلنا بشار الأسد


همه ی آنهایی که میگفتند اسد رفتنی هست، رفتند...


تعجیل در فرج صلوات


۹۲/۰۴/۱۴
فدایی زینب...