6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۱۹تیر ما پای حرفمان ایستاده ایم...

ما با ذکر حسین "علیه السلام" افطار میکنم...

تعجیل در فرج صلوات


۹۲/۰۴/۱۹
فدایی زینب...