6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۳۰تیر


وقتی به دنیا می آییم در گوشمان اذان می خوانند

 وقتی از دنیا می رویم بر ما نماز می خوانند....

زندگی چقدر کوتاه است فاصله اذان تا نماز

تعجیل در فرج صلوات

۹۲/۰۴/۳۰
فدایی زینب...