6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۱۷تیرپایان کار :

ساعت 5 و  23

10 خرداد 92

صبح روز جمعه

التماس دعا فرج + شهادت

یــــــــ علی ــــــا

صلوات فراموش نشه...

۹۲/۰۴/۱۷
فدایی زینب...