6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۲۲تیر


خرما برای زاهد و هر کس مدعی است

ما روزه با نام شاه شهیدان باز میکنیم

تعجیل در فرج صلوات 

۹۲/۰۴/۲۲
فدایی زینب...