6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۲۳تیر


میگفت :اگه خمپاره عمل میکرد،تیکه تیکه میشد بدنش،

 تا به خودمون اومدیم دیدیم خمپاره خورده بهش.

نگاه کردم دیدم داره میگه: حسیییین....حسیییین....

خمپاره رو نگاه میکرد خنده میکرد،تا اینکه.............

شادی روحش صلوات 

۹۲/۰۴/۲۳
فدایی زینب...