6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۳۰تیر


Click for larger version


حاج اسماعیل دولابی (ره):

 توجهت به هر چه باشد قیمت تو همان است . اگر توجهت به خدا 

و خوبان خدا باشد قیمتی می شوی . حواس تو به هر که رفت تو همانی...

تعجیل در فرج صلوات


۹۲/۰۴/۳۰
فدایی زینب...

توجه در نماز