6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۰۶مرداد


مرغابی ها به کنار بیایید 

علی باید برود...

ای دستگیره ی در مرا به یاد فاطمه نیانداز...

۹۲/۰۵/۰۶
فدایی زینب...

فاطمه

مرغابی