6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۱۸تیر

روزی حضرت سلیمان مورچه ای را در پای کوهی دید

که مشغول جابجا کردن خاکهای پایین کوه بود.

از او پرسید : که چرا این همه سختی را متحمل میشود؟

مورچه گفت: معشوقم به من گفته است ا

گر این کوه را جابجا کنی به وصال من خواهی رسید

و من به عشق وصال او میخواهم این کوه را جابجا کنم.

حضرت سلیمان فرمود: تو اگر عمر نوح هم داشته باشی نمیتوانی این کار را انجام دهی.

مورچه گفت: تمام سعی ام را میکنم.

حضرت سلیمان که بسیار از همت و پشت کار مورچه خوشش آمده بود

برای او کوه را جابجا کرد. مورچه رو به آسمان کرد و گفت:

خدایی را شکر میگویم که در راه عشق، 

پیامبری را به خدمت موری در می آ ورد...


"اگر تو نیز عاشق حقیقی باشی خداوند

کائنات را به خدمت تو میگیرد تا تو به معشوق برسی"

تعجیل در فرج صلوات

۹۲/۰۴/۱۸
فدایی زینب...