6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۰۱مرداد

به دلم میگویم آن یوسفی که برگشت به کنعانش،

استثنا بود...

تو
غمت را بخور
تعجیل در فرج صلوات

۹۲/۰۵/۰۱
فدایی زینب...