6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

در بر شمع حسین کار من پروانگی ست... از ازل بر جان من یک رگ دیوانگی ست

6 گوشه

یازینب...

پست بعدی
.
.
خدا میداند
.
.
تعجیل در فرج صلوات
.
.
التماس دعا از همه ی بزرگواران

پیوندهای روزانه
پیوندها
۰۱مرداد


ساده گذشتیم از این همه خون...

خیلی راحت با پا روی خون شهید راه رفتیم...

خیلی ساده گذشتیم...

از آب خوردم هم راحت تر گذشتیم از خون شهیدی که خداوند گفته

در روز قیامت سر پل صراط شفاعت میده مثل انیبا وامامان...

«ساده نگذر از کنار پوتین ها بی پا که پاهایشان بدن ها را بردند تا تو آسوده قدم برداری»

تعجیل در فرج صلوات

۹۲/۰۵/۰۱
فدایی زینب...